KLINIKA DOKTORA JANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000821117
Numer REGON: 385195896
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-01-03
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/11310/19/730]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKLINIKA DOKTORA JANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2020-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. ZDUNY nr domu 6 kod pocztowy 85-055 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2020-01-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMARCELJ87@GMAIL.COM2020-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.12.20192020-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2020-01-03 do dziś
2. ImionaMARCEL2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN2020-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2020-01-03 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN2020-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2020-01-03 do dziś
2. ImionaFILIP2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN2020-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2020-01-03 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN2020-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-03 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK-KOWALSKA2020-01-03 do dziś
2. ImionaMARTYNA2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN2020-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-03 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCKOWSKA-JANIK2020-01-03 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN2020-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2020-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2020-01-03 do dziś
2. ImionaMARCEL2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2020-01-03 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2020-01-03 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK-KOWALSKA2020-01-03 do dziś
2. ImionaMARTYNA2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCKOWSKA-JANIK2020-01-03 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-03 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2020-01-03 do dziś
2. ImionaFILIP2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2020-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2020-01-03 do dziś
286 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2020-01-03 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2020-01-03 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2020-01-03 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-03 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2020-01-03 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-03 do dziś
847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-03 do dziś
932 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2020-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów