FUNDACJA PATRZ GLOBALNIE

Stan na dzień 2020-08-14 godz. 17:37:35
Numer KRS: 0000821114
Numer REGON: 385164074
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-12-31
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/22543/19/176]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-12-31 do dziś
3. NazwaFUNDACJA PATRZ GLOBALNIE2019-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2019-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. CHMIELNA nr domu 13A nr lokalu 9 kod pocztowy 20-075 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.11.2019 R.2019-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW KULTURY2019-12-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2019-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU WRAZ Z MINIMUM JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE.2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAFALSKI2019-12-31 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-12-31 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-31 do dziś
385 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2019-12-31 do dziś
485 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2019-12-31 do dziś
585 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2019-12-31 do dziś
685 59 A NAUKA JEZYKÓW OBCYCH2019-12-31 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-12-31 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST: 1. UMOŻLIWIENIE, WSPIERANIE I INICJOWANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO, 2. AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE DZIAŁANIA I POSZERZANIA ŚWIADOMOŚCI KULTURALNEJ, SPOŁECZNEJ, ONYWATELSKIEJ, TWÓRCZEJ, ARTYSYCZNEJ I SPORTOWEJ.2019-12-31 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów