ECO TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKTY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-04-03 godz. 20:33:32
Numer KRS: 0000821109
Numer REGON: 385156198
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-12-27
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/26499/19/370]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaECO TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKTY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość ROTMANKA2019-12-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ROTMANKA ulica UL. CISOWA nr domu 6 kod pocztowy 83-010 poczta STRASZYN kraj POLSKA 2019-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZAWARTA W DNIU 17.12.2019 R., PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM PROROKIEM KANCELARIA NOTARIALNA ARKADIUSZ SKŁUCKI, PIOTR PROROK - SPÓŁKA CYWILNA 80-831 GDAŃSK , UL. PIWNA 61/63, REPERTORIUM A NR 21249/20192019-12-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaECO TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3818680392019-12-27 do dziś
4. Numer KRS0000758101 2019-12-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2019-12-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF NARCYZ2019-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-12-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-12-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5400,00 ZŁOTYCH2019-12-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5400,00 ZŁOTYCH2019-12-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5400,00 ZŁOTYCH2019-12-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2019-12-27 do dziś
2. ImionaURSZULA KAROLINA2019-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-12-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-12-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1900,00 ZŁOTYCH2019-12-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1900,00 ZŁOTYCH2019-12-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1900,00 ZŁOTYCH2019-12-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIKOWICZ2019-12-27 do dziś
2. ImionaADAM PAWEŁ2019-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2400,00 ZŁOTYCH2019-12-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2400,00 ZŁOTYCH2019-12-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2400,00 ZŁOTYCH2019-12-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI2019-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaECO TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3818680392019-12-27 do dziś
4. Numer KRS0000758101 2019-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-12-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-12-27 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2019-12-27 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów