DACH-DEKER NIKIEL, STOLORZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000821040
Numer REGON: 385140984
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-03-03
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/1393/20/468]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-12-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDACH-DEKER NIKIEL, STOLORZ SPÓŁKA JAWNA2019-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2019-12-27 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. CZERWONA nr domu 64 nr lokalu 1 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2019-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.12.20192019-12-27 do dziś
231.01.2020 R., REP. A NR 810/2020 NOTARIUSZ MICHAŁ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO 2/4 - ZMIANA § 52020-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIKIEL2019-12-27 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JAN2019-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIKIEL2019-12-27 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2019-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLORZ2019-12-27 do dziś
2. ImionaLUCJAN WIKTOR2019-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIKIEL2019-12-27 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JAN2019-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIKIEL2019-12-27 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2019-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLORZ2019-12-27 do dziś
2. ImionaLUCJAN WIKTOR2019-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-12-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-12-27 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-12-27 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-12-27 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów