FUNDACJA „SŁOWEM W ŚWIAT”

Stan na dzień 2020-08-14 godz. 17:37:35
Numer KRS: 0000821019
Numer REGON: 385193549
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-12-30
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/42065/19/129]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-12-30 do dziś
3. NazwaFUNDACJA „SŁOWEM W ŚWIAT”2019-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość REGUŁY2019-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość REGUŁY ulica UL. STEFANA CZARNIECKIEGO nr domu 2A nr lokalu 2 kod pocztowy 05-816 poczta REGUŁY kraj POLSKA 2019-12-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejVERBUMINMUNDO@GMAIL.COM2019-12-30 do dziś
4. Adres strony internetowejSŁOWEMWSWIAT.PL2019-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 01.10.2019 R. 18.11.2019 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2019-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ; STAROSTA PRUSZKOWSKI2019-12-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI FUNDACJI UPRAWNIENI SĄ: 1) GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES FUNDACJI; 2) GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES FUNDACJI SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU Z FUNKCJĄ WICEPREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (INNYCH NIŻ PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU) LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJOR2019-12-30 do dziś
2. ImionaBERNADETA BARBARA2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJOR2019-12-30 do dziś
2. ImionaPIOTR ŁUKASZ2019-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2019-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy188 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-30 do dziś
287 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2019-12-30 do dziś
301 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2019-12-30 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-12-30 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2019-12-30 do dziś
685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-12-30 do dziś
755 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2019-12-30 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-12-30 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. ORGANIZOWANIE I NIESIENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM, RÓWNIEŻ W RAMACH POŻYTKU PUBLICZNEGO; 2. ROZWÓJ KULTURY, EDUKACJI I WYCHOWANIA; 3. INTEGRACJA DZIECI I MŁODZIEŻY; 4. POMOC W KSZTAŁCENIU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SIEROT ORAZ Z RODZIN NIEPEŁNYCH; 5. PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH, SZCZEGÓLNIE Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA; 6. REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY; 7. KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH; 8. POMOC SPOŁECZNA UMOŻLIWIAJĄCA PRZEZWYCIĘŻANIE TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH; 9. PIELĘGNOWANIE TRADYCJI, POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ; 10. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA I OCHRONY PRAW DZIECKA; 11. WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;2019-12-30 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów