Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-05-22
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/27785/20/793]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCOLBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA2020-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica UL. NADRZECZNA nr domu 3B nr lokalu B-10B kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2020-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.11.20192019-11-22 do dziś
227.02.2020R., REPERTORIUM A NR 958/2020; KANCELARIA NOTARIALNA MAJA LEWANDOWSKA - NOTARIUSZ 05-552 JABŁONOWO UL. MIĘDZYNARODOWA 9/5; §3 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; §6 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; §15 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE2020-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANG2020-02-04 do dziś
2. ImionaPHUC THIEN2020-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2020-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-02-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2020-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANG2020-02-04 do dziś
2. ImionaPHUC THIEN2020-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLE2020-02-04 do dziś
2. ImionaQUANG HUONG2020-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-02-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2020-05-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-05-22 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-05-22 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-05-22 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-05-22 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-05-22 do dziś
655 ZAKWATEROWANIE2020-05-22 do dziś
756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2020-05-22 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów