DWA PIĘTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000815460
Numer REGON: 384920190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-01-10
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/28751/19/323]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDWA PIĘTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KÓRNIK miejscowość TRZYKOLNE MŁYNY2019-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość TRZYKOLNE MŁYNY ulica UL. OSIEDLE NADWARCIAŃSKIE nr domu 41 kod pocztowy 62-035 poczta TRZYKOLNE MŁYNY kraj POLSKA 2019-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.11.2019R.2019-11-22 do dziś
227.11.2019R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 6.853/2019, NOTARIUSZ ELŻBIETA HAŁACZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11 UMOWY SPÓŁKI, - USUNIĘTO: §12, §13, §14, §15 UMOWY SPÓŁKI.2020-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIEL2019-11-22 do dziś
2. ImionaKINGA2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-11-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-11-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.400,00 ZŁ2020-01-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-11-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego4.400,00 ZŁ2020-01-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPOWICZ2019-11-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-11-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-11-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.400,00 ZŁ2020-01-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-11-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego4.400,00 ZŁ2020-01-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWA PIĘTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3848393342019-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000813299 2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEKSTRALOKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3025520362019-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000479443 2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.050,00 ZŁ2020-01-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-11-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego8.950,00 ZŁ2020-01-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONFERENCJE HRYNIEWICZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3024574732020-01-10 do dziś
4. Numer KRS0000464804 2020-01-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-01-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50,00 ZŁ2020-01-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50,00 ZŁ2020-01-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWA PIĘTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3848393342019-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000813299 2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-11-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-11-22 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-11-22 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-11-22 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-11-22 do dziś
555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-11-22 do dziś
655 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2019-11-22 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2019-11-22 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-11-22 do dziś
941 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów