Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-05-20
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/11334/20/950]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINCABIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ALEJA ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO nr domu 9 nr lokalu 25C kod pocztowy 31-111 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.11.2019 R.2019-11-22 do dziś
227.11.2019 R., REP. A NR 4422/2019, NOTARIUSZ MARTA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY I PRZYJĘTO JEJ NOWE BRZMIENIE.2020-02-03 do dziś
307.04.2020 R. - NOT. RAFAŁ MIKLASZEWSKI, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. SAREGO 19/2, REP. A NR 905/2020 - ZMIANA: § 2, § 72020-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASOLIK2019-11-22 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYRTEK2019-11-22 do dziś
2. ImionaPIOTR MARCIN2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały126 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6300 ZŁ2020-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaABAN FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3803929422020-02-03 do dziś
4. Numer KRS0000734173 2020-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2020-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11500,00 ZŁ2020-02-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYRTEK2019-11-22 do dziś
2. ImionaPIOTR MARCIN2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGACKOWIEC2020-02-03 do dziś
2. ImionaPAULINA2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-03 do dziś
21. NazwiskoOLICHOWSKA SZYDŁOWSKA2020-02-03 do dziś
2. ImionaELENA2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-03 do dziś
31. NazwiskoJOPEK2020-02-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-05-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-20 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-05-20 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-05-20 do dziś
471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-05-20 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-05-20 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-05-20 do dziś
745 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-05-20 do dziś
845 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-05-20 do dziś
946 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2020-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów