Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-11-25
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/32888/19/775]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2019-11-25 do dziś
3. NazwaPOLSKIE TOWARZYSTWO „PRZYJACIÓŁ KSIĄŻEK”2019-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI gmina LĘDZINY miejscowość LĘDZINY2019-11-25 do dziś
2. Adresmiejscowość LĘDZINY ulica UL. 3 MAJA nr domu 6 kod pocztowy 43-140 poczta LĘDZINY kraj POLSKA 2019-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112 LISTOPADA 2019R.2019-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuSTAROSTA BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI2019-11-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJE W IMIENIU PTPK DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2019-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZYK2019-11-25 do dziś
2. ImionaJAN2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻOGAŁA2019-11-25 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-11-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELEWSKI2019-11-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU- SEKRETARZ2019-11-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWROTEK2019-11-25 do dziś
2. ImionaBERNADETA2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU-SKARBNIK2019-11-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUBER CEBULA2019-11-25 do dziś
2. ImionaILONA2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU-KRONIKARZ2019-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2019-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEGLAREK2019-11-25 do dziś
2. ImionaJERZY2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODOWY2019-11-25 do dziś
2. ImionaEWA2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARMBIER2019-11-25 do dziś
2. ImionaEWA2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-25 do dziś
247 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-25 do dziś
347 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-25 do dziś
458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2019-11-25 do dziś
558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2019-11-25 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-11-25 do dziś
785 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2019-11-25 do dziś
890 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2019-11-25 do dziś
991 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK2019-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z KSIĄŻKĄ- JEJ WYDAWANIEM, DYSTRYBUCJĄ ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA NIWIE KULTURY, HISTORII, OŚWIATY, NAUKI, ITP 2. PROPAGOWANIE CZYTELNICTWA, ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ AUTORSKICH, ORGANIZOWANIE KONKURSÓW PROPAGUJĄCYCH KULTURĘ, HISTORIĘ, OŚWIATĘ ITP 3. BRANIE UDZIAŁU W SPOTKANIACH, KONFERENCJACH I IMPREZACH DOTYCZĄCYCH SZEROKO POJĘTEGO ZAGADNIENIA SPRAW ZWIĄZANYCH Z KSIĄŻKĄ, KULTURĄ I OŚWIATĄ 4. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI I KRAJOWYMI W TEMACIE DOTYCZĄCEGO KSIĄŻKI, KULTURY, HISTORII I OŚWIATY, PRZEDSTAWIANIE TYMŻE WŁADZOM STOSOWNYCH WNIOSKÓW I POSTULATÓW 5. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI PROWADZĄCYMI PODOBNE DZIAŁANIA, ORGANIZOWANIE POMOCY DLA OŚRODKÓW POLONIJNYCH (KSIĄŻKI,POMOCE DYDAKTYCZNE, ART. PIŚMIENNICZE ITP) 6. WYKONYWANIE INNYCH DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB I UCHWAŁ CZŁONKÓW PTPK 7. POWOŁYWANIE STOSOWNYCH ZESPOŁÓW DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z STATUTU PTPK2019-11-25 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów