AAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000815343
Numer REGON: 384915940
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-11-22
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/31130/19/184]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ALEJA 3 MAJA nr domu 9 kod pocztowy 30-062 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.07.2019, REPERTORIUM A NR 2352/2019, NOTARIUSZ JAN KAKITEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ŁOBZOWSKA 15/8. 25.09.2019, REPERTORIUM A NR 3084/2019, NOTARIUSZ JAN KAKITEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ŁOBZOWSKA 15/8 - PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY2019-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3838423342019-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000794154 2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1229829972019-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000486151 2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZL2019-11-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-11-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VENTURE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3611311592019-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000550448 2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-11-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE ORGANY2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAAF SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3838423342019-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000794154 2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 30 Z ZBIERANIE AKTYWÓW OD WIELU INWESTORÓW W CELU ICH LOKOWANIA W INTERESIE TYCH INWESTORÓW ZGODNIE Z OKREŚLONĄ POLITYKĄ INWESTYCYJNĄ2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów