CERTUSOFT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000815330
Numer REGON: 360691844
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-11-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/64555/19/469]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 360691844 NIP 52427755232019-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCERTUSOFT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KRZYSZTOFA KIERSNOWSKIEGO nr domu 15C kod pocztowy 03-161 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.10.2019 R., REP. A NR 18107/2019, NOTARIUSZ BARTOSZ ŁUSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-11-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleCERTUSOFT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA CERTUSOFT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE ART. 562 K.S.H. UCHWAŁA W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ ZOSTAŁA PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW CERTUSOFT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DN. 22.10.20192019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCERTUSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2019-11-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-11-22 do dziś
3. Numer w rejestrze0000540191 2019-11-22 do dziś
5. Numer REGON3606918442019-11-22 do dziś
6. Numer NIP52427755232019-11-22 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCERTUSOFT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3611254432019-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000549753 2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKUCKI2019-11-22 do dziś
2. ImionaJACEK2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-11-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-11-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej239.247,16 ZŁOTYCH2019-11-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego239.247,16 ZŁOTYCH2019-11-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego239.247,16 ZŁOTYCH2019-11-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-11-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKI2019-11-22 do dziś
2. ImionaCEZARY ADAM2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-11-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-11-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej239.247,16 ZŁOTYCH2019-11-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego239.247,16 ZŁOTYCH2019-11-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego239.247,16 ZŁOTYCH2019-11-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-11-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIERSKI2019-11-22 do dziś
2. ImionaMARCIN JERZY2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-11-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej177.598,23 ZŁOTYCH2019-11-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego177.598,23 ZŁOTYCH2019-11-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego177.598,23 ZŁOTYCH2019-11-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-11-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSZEWSKI2019-11-22 do dziś
2. ImionaARTUR ALEKSANDER2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-11-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-11-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej77.059,00 ZŁOTYCH2019-11-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego77.059,00 ZŁOTYCH2019-11-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego77.059,00 ZŁOTYCH2019-11-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-11-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - CERTUSOFT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS NR 549753) ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI TEJ SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZA MA PRAWO REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW JEGO ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ: JACEK MIKUCKI - PREZES ZARZĄDU, CEZARY MACIEJEWSKI -WICEPREZES ZARZĄDU.2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCERTUSOFT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3611254432019-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000549753 2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-11-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2019-11-22 do dziś
246 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2019-11-22 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-11-22 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-11-22 do dziś
563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-11-22 do dziś
633 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-11-22 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-11-22 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-11-22 do dziś
995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów