PARTS4CLEANING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-06-26 godz. 22:53:40
Numer KRS: 0000815278
Numer REGON: 384917548
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-11-25
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/11063/19/235]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPARTS4CLEANING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2019-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica ALEJA ARMII KRAJOWEJ nr domu 220 nr lokalu 1/109A kod pocztowy 43-316 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2019-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.09.2019 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 2980/2019, NOTARIUSZ WIESŁAW KŁAPUT, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CECHOWEJ 5/12019-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARTS4CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3821352802019-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000764342 2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHNIK PŁONKA2019-11-22 do dziś
2. ImionaIWONA2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-11-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-11-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST: A) KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. B) PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA), C) PROKURENT DZIAŁAJĄCY WRAZ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA).2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARTS4CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3821352802019-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000764342 2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOCHNIK PŁONKA2019-11-22 do dziś
2. ImionaIWONA2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-11-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2019-11-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2019-11-22 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-11-22 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-11-22 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-22 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-11-22 do dziś
650 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2019-11-22 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-11-22 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-11-22 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów