Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-11-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/61274/19/194]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-11-22 do dziś
3. NazwaAKTYWNI DLA POLSKI2019-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KORKOWA nr domu 137A nr lokalu 70 kod pocztowy 04-549 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.10.20192019-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT M.ST. WARSZAWY, MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW KULTURY FIZYCZNEJ2019-11-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC RAZEM I W POROZUMIENIU. OŚWIADCZENIA WOLI ZARÓWNO W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU FUNDACJI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W SPRAWACH NIE ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 10.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH, 00/100) OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOGĄ SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU FUNDACJI LUB WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI.2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYRYŁŁO2019-11-22 do dziś
2. ImionaPATRYK ŁUKASZ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2019-11-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPEĆ2019-11-22 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2019-11-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2019-11-22 do dziś
293 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-11-22 do dziś
385 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2019-11-22 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-11-22 do dziś
590 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2019-11-22 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-11-22 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-22 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-11-22 do dziś
947 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELAMI FUNDACJI SĄ: 1. WSPIERANIE, ROZWÓJ ORAZ PROMOCJA SPORTU ORAZ KULTURY FIZYCZNEJ. 2. ROZWÓJ SZEROKO POJĘTEJ PROFILAKTYKI PROZDROWOTNEJ I EDUKACJA W JEJ ZAKRESIE. 3. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ MIESZKAŃCÓW MNIEJSZYCH MIEJSCOWOŚCI ORAZ O NISKICH DOCHODACH. 4. TWORZENIE ORAZ WDRAŻANIE PROGRAMÓW ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH I FIZJOTERAPEUTYCZNYCH. 5. TWORZENIE ORAZ WDRAŻANIE PROGRAMÓW ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH. 6. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE SPORTU W TYM KULTURY FIZYCZNEJ. 7. TWORZENIE POPRZEZ RYWALIZACJĘ SPORTOWĄ NA ZASADACH FAIR PLAY DZIĘKI WSPÓLNEMU UCZESTNICTWU W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW DO WIĘKSZEJ TOLERANCJI ORAZ INTEGRACJI W DUCHU WSPÓLNOTOWYM OSÓB O RÓŻNYCH POGLĄDACH POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH. 8. UPOWSZECHNIANIE ORAZ PROPAGOWANIE SPORTU JAKO PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU. 9. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE SPORTU ORAZ REKREACJI. 10. PROPAGOWANIE, DZIAŁANIE NA RZECZ WARUNKÓW ZDROWEGO ORAZ AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA POPRZEZ WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPORT I REKREACJĘ RUCHOWĄ. 11. PROPAGOWANIE I TWORZENIE WARUNKÓW IDEI AKTYWNEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO ISTOTNEGO ELEMENTU ROZWOJU ORAZ WYCHOWANIA. 12. POPULARYZOWANIE POSTAWY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU OSÓB DOROSŁYCH, STARSZYCH ORAZ RODZIN. 13. KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH. 14. POPULARYZOWANIE WZORCÓW ORAZ AUTORYTETÓW SPORTOWYCH, OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH DLA KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWYCH WZORCÓW SPOŁECZNYCH. 15. WSPARCIE WYRÓŻNIAJĄCEJ SIĘ MŁODZIEŻY I DZIECI W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU SPORTOWEGO. 16. AKTYWIZACJA OBYWATELI W SPRAWACH PUBLICZNYCH. 17. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU. POZOSTAŁE PUNKTY JAK W STATUCIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów