Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-01-24
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/36289/19/854]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2019-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTOMATOLOGIA KUBICA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZE DENTYŚCI2019-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2019-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. NASYPOWA nr domu 12 nr lokalu 7 kod pocztowy 40-551 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2019-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.10.20192019-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoKUBICA2019-11-22 do dziś
2. ImionaBOŻENA2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-22 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2019-11-22 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-11-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-11-22 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-22 do dziś
2
1. NazwiskoKUBICA2019-11-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-22 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2019-11-22 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-11-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-11-22 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-22 do dziś
3
1. NazwiskoKUBICA2019-11-22 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-22 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2019-11-22 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-24 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z PARTNERÓW SAMODZIELNIE2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICA2019-11-22 do dziś
2. ImionaBOŻENA2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICA2019-11-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICA2019-11-22 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2019-11-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów