Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-11-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/65158/19/339]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKRYPTO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OSTRÓDZKA nr domu 58Y kod pocztowy 03-289 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.09.2019 R., REP. A NR 2155/2019, NOTARIUSZ TOMASZ BĄBKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 28.10.2019 R., REP. A NR 2375/2019, NOTARIUSZ TOMASZ BĄBKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §6 PKT 6)2019-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODOBAS2019-11-22 do dziś
2. ImionaJAN WOJCIECH2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2019-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODOBAS2019-11-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAKUB2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH2019-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODOBAS2019-11-22 do dziś
2. ImionaIZABELA2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2019-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego90000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD KRYPTO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB TEŻ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODOBAS2019-11-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAKUB2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-11-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-11-22 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-11-22 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-11-22 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2019-11-22 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-11-22 do dziś
666 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2019-11-22 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-11-22 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2019-11-22 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów