SADYBA TYKOCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000815218
Numer REGON: 384919174
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-03-17
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/2928/20/903]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSADYBA TYKOCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina TYKOCIN miejscowość TYKOCIN2019-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość TYKOCIN ulica UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 27 nr lokalu 2 kod pocztowy 16-080 poczta TYKOCIN kraj POLSKA 2019-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.11.2019 R.2019-11-21 do dziś
221.01.2020 R. W KN BOŻENY TERESY MALINOWSKIEJ-WIENCONEK W BIAŁYMSTOKU, ZASTĘPCA NOTARIALNY PRZEMYSŁAW KONRAD WYSOCKI, REP. A NR 210/2020 ZMIENIONO § 72020-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKÓŁ2019-11-21 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-11-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-11-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej150.000 (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-03-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego612.000 (SZEŚĆSET DWANAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-03-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego150.000(STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZLOTYCH2019-11-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-11-21 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego162.000 (STO SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2020-03-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-03-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADYBA TYKOCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3849012702019-11-21 do dziś
4. Numer KRS0000814588 2019-11-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADYBA TYKOCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3849012702019-11-21 do dziś
4. Numer KRS0000814588 2019-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-11-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-11-21 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-11-21 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-11-21 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-11-21 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-11-21 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2019-11-21 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów