KAROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-10 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000815037
Numer REGON: 384918230
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-01-07
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/11532/19/376]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKAROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat CHEŁMIŃSKI gmina CHEŁMNO miejscowość CHEŁMNO2019-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁMNO ulica UL. DWORCOWA nr domu 40 kod pocztowy 86-200 poczta CHEŁMNO kraj POLSKA 2019-11-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKAROLA.BIURO@WP.PL2019-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.10.2019 R., REP. A NR 3109/2019, NOTARIUSZ MAGDALENA SZYMAŃCZAK-WIŚNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU, UL. SIKORSKIEGO 16/26; 18.11.2019 R. - REP. A NR 3469/2019, TAMŻE, ZMIENIONO §3 UST. 2, W § 8 DODANO UST. 5.2019-11-22 do dziś
229.11.2019 R.; REP. A NR 3688/2019; NOTARIUSZ MAGDALENA SZYMAŃCZAK-WIŚNIEWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU; ZMIENIONO § 8 PKT 1 ORAZ § 8 PKT 4; DO § 13 DODANO PKT 4; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3839163342019-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000795564 2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2019-11-22 do dziś
2. ImionaLIDIA2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-11-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-11-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.287.956,78 ZŁ2020-01-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-11-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.285.956,78 ZŁ2020-01-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-01-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2019-11-22 do dziś
2. ImionaADAM MIROSŁAW2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-11-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-11-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2019-11-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-11-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3839163342019-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000795564 2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2019-11-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów