WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SQUASHA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000814666
Numer REGON: 384902937
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-11-20
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/29687/19/662]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2019-11-20 do dziś
3. NazwaWIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SQUASHA2019-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. DOBRA nr domu 33 kod pocztowy 60-595 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.10.2019 R.2019-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA POZNANIA2019-11-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZESA.2019-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIŃSKI2019-11-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYMA2019-11-20 do dziś
2. ImionaKONRAD2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2019-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEŁCZYŃSKI2019-11-20 do dziś
2. ImionaADAM JAROSŁAW2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŚLIZŁO2019-11-20 do dziś
2. ImionaKAMIL GRZEGORZ2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASIEJCZYK2019-11-20 do dziś
2. ImionaIZABELA JOANNA2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-11-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-11-20 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-11-20 do dziś
390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2019-11-20 do dziś
493 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2019-11-20 do dziś
593 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2019-11-20 do dziś
693 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-11-20 do dziś
796 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. CELEM STOWARZYSZENIA JEST: A. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT I AKTYWNY WYPOCZYNEK, B. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, C. PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, D. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU, E. ORGANIZOWANIE AKTYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, F. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, G. SZEROKO POJĘTA DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO - SZKOLENIOWA ORAZ NA RZECZ ZDROWIA, H. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INTEGRUJĄCEJ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ, SPORTOWEJ, REKREACYJNEJ I TOWARZYSKIEJ, I. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ SPORTOWYCH WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, J. ORGANIZOWANIE ROZGRYWEK SPORTOWYCH O CHARAKTERZE CIĄGŁYM, ZAWODÓW, TURNIEJÓW, LIG K. ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ, KURSÓW, KONFERENCJI, SEMINARIÓW I WARSZTATÓW O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM I INFORMACYJNYM, L. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU, ZASAD FAIR PLAY ORAZ OSOBOWOŚCI POPRZEZ UCZESTNICTWO W REALIZACJI ZADAŃ SPORTOWYCH, M. ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH.2019-11-20 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów