STOWARZYSZENIE JAZZOWE SWING

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000814589
Numer REGON: 384902506
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-11-20
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/25743/19/591]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2019-11-20 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE JAZZOWE SWING2019-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SKIERNIEWICE gmina SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2019-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SKIERNIEWICE ulica UL. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA nr domu 33 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE kraj POLSKA 2019-11-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejS.KASUMOVIC@WP.PL2019-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.05.20192019-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuSTAROSTA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO2019-11-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA , W TYM RÓWNIEŻ W ZAKRESIE NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, A TAKŻE UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA BĄDŹ TEŻ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2019-11-20 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZADU2019-11-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHĘCIELEWSKI2019-11-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-11-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASUMOVIĆ2019-11-20 do dziś
2. ImionaSINIŠA2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2019-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2019-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSZKOWSKI2019-11-20 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZYŃSKI2019-11-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRZYSZTOF2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2019-11-20 do dziś
2. ImionaMAREK BOGUSŁAW2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2019-11-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2019-11-20 do dziś
290 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2019-11-20 do dziś
390 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2019-11-20 do dziś
458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2019-11-20 do dziś
559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2019-11-20 do dziś
659 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2019-11-20 do dziś
759 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2019-11-20 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-11-20 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELAMI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA SĄ: 1.PROPAGOWANIE,INICJOWANIE I WSPIERANIE WSZELKICH ZJAWISK I PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTUROWYCH ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ MUZYKI JAZZOWEJ ORAZ GATUNKÓW POKREWNYCH 2.POPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE TWÓRCZOŚCI MUZYCZNEJ ORAZ DBANIE O JEJ NALEŻYTY POZIOM ARTYSTYCZNY 3.ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH FORM POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ 4.INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ LOKALNYCH ARTYSTÓW MŁODZIEŻOWYCH TAKŻE TYCH NIEZWIĄZANYCH TEMATYCZNIE Z MUZYKĄ JAZZOWĄ ,ALE MAJĄCYCH NA CELU ROZWÓJ ARTYSTYCZNY LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 5.PODEJMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE SZERZENIA OŚWIATY I KULTURY WŚRÓD OSÓB I DZIECI MAJĄCYCH DO NIEJ UTRUDNIONY DOSTĘP.2019-11-20 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów