CIASTKARNIA KARPATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-06-26 godz. 22:53:40
Numer KRS: 0000814426
Numer REGON: 384922294
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-01-22
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/37852/19/761]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCIASTKARNIA KARPATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-11-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. LIPOWA nr domu 3D kod pocztowy 30-702 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-01-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@KARPATKA.INFO2019-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.11.20192019-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBŁĄK2019-11-25 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ2019-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBŁĄK2019-11-25 do dziś
2. ImionaBERNARDA MARIA2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.350,00 ZŁ2019-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBŁĄK2019-11-25 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550,00 ZŁ2019-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-25 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBŁĄK2019-11-25 do dziś
2. ImionaDAWID STANISŁAW2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550,00 ZŁ2019-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBŁĄK2019-11-25 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBŁĄK2019-11-25 do dziś
2. ImionaBERNARDA MARIA2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBŁĄK2019-11-25 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBŁĄK2019-11-25 do dziś
2. ImionaDAWID STANISŁAW2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2019-11-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-11-25 do dziś
247 24 SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-25 do dziś
349 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-11-25 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-11-25 do dziś
555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-11-25 do dziś
655 30 POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2019-11-25 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-11-25 do dziś
856 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-11-25 do dziś
956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów