DIMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000814355
Numer REGON: 384897343
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-05-12
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/4587/20/166]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDIMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość OLEŚNICA2019-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość OLEŚNICA ulica UL. STALOWA nr domu 10 kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POLSKA 2019-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.11.2019 R.2019-11-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.01.2020 R. REP A NR 429/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA SOBKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY, UL. OKRĘŻNA 20/1 - PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI.2020-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKA2019-11-19 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-11-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5 000,00 ZŁ2019-11-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5 000,00 ZŁ2019-11-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5 000,00 ZŁ2019-11-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-11-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKI2019-11-19 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2019-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-11-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-11-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5 000,00 ZŁ2019-11-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5 000,00 ZŁ2019-11-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5 000,00 ZŁ2019-11-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-11-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3848981762020-05-12 do dziś
4. Numer KRS0000814079 2020-05-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLEC2020-05-12 do dziś
2. ImionaDAWID ZENON2020-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5 000,00 ZŁ2020-05-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5 000,00 ZŁ2020-05-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3848981762020-05-12 do dziś
4. Numer KRS0000814079 2020-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-11-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-11-19 do dziś
243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2019-11-19 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-11-19 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-11-19 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-11-19 do dziś
646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2019-11-19 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2019-11-19 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-11-19 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów