Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-12-10
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/13303/19/754]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGLASS-POL DUTKA & TKACZ SPÓŁKA JAWNA2019-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat WSCHOWSKI gmina WSCHOWA miejscowość HETMANICE2019-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość HETMANICE nr domu 3 A kod pocztowy 67-400 poczta WSCHOWA kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.10.2019 R. 28.10.2019 R. - ZMIANA: §3, §5.3.2019-10-31 do dziś
202.12.2019 R., NOTARIUSZ JANINA KATYŃSKA-URBAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLSZTYNIE, REPERTORIUM A 8383/2019 - ZMIANA: §7.2019-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUTKA2019-10-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZ2019-10-31 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-10-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ UPRAWNIONY JEST REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY WSPÓLNIK2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUTKA2019-10-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZ2019-10-31 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2019-10-31 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-10-31 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-10-31 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-10-31 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-10-31 do dziś
642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-10-31 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-10-31 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów