MAZDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT MAZOWIECKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000811795
Numer REGON: 384772239
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-06-05
Sygnatura akt[RDF/205295/20/296]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMAZDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT MAZOWIECKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DYWIZJONU 303 nr domu 139 nr lokalu 154 kod pocztowy 01-470 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.10.2019 R., REP. A NR 1713/2019, NOTARIUSZ WIOLETA MAJCHRZAK-SAMSEL, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.WOŁOSKA 16, 02-675 WARSZAWA.2019-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3814732172019-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000751321 2019-10-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDUNEK2019-10-31 do dziś
2. ImionaADAM2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-10-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRAWO KOMPLEMENTARIUSZA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI MAZDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT MAZOWIECKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ MAZDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA REPREZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: - ADAM ZDUNEK - PREZES ZARZĄDU, - MARTA ZDUNEK - WICEPREZES ZARZĄDU.2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3814732172019-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000751321 2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-10-31 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-10-31 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-10-31 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2019-10-31 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-10-31 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-10-31 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-10-31 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-10-31 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2020 okres OD 22.10.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.10.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.10.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów