Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-05-11
Sygnatura akt[RDF/199876/20/799]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2019-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 243583660 NIP 55325153392019-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBROWAR WRĘŻEL SPÓŁKA AKCYJNA2019-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŁODYGOWICE miejscowość ZARZECZE2019-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ZARZECZE ulica UL. ŁĘGOWA nr domu 1 kod pocztowy 34-326 poczta ŁODYGOWICE kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BROWARWRĘZEL.PL2019-10-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BROWARWRĘZEL.PL2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.09.2019 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 8374/2019, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYWCU, RYNEK 1.2019-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2019-10-31 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-10-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1-09-2019 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: BROWAR WRĘŻEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZARZECZU Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2019 R. WALNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW WYRAŻA ZGODĘ NA PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI BROWAR WRĘŻEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ {SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA} W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ BROWAR WRĘŻEL SPÓŁKA AKCYJNA {SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA}2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBROWAR WRĘŻEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2019-10-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-10-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000513483 2019-10-31 do dziś
5. Numer REGON2435836602019-10-31 do dziś
6. Numer NIP55325153392019-10-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRĘŻEL2019-10-31 do dziś
2. ImionaPIOTR EUGENIUSZ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2019-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji30000002019-10-31 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2019-10-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii30000002019-10-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE SERII A SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU - NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2(DWA) GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY {LICZBA AKCJI 3000000 ZWYKŁYCH IMIENNYCH SERII A, O NUMERACH OD 1 DO 3000000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 0,10 ZŁ (ZERO ZŁOTYCH I DZIESIĘĆ GROSZY) KAŻDA AKCJA}.2019-10-31 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2019-10-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W I MIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKUŁA2019-10-31 do dziś
2. ImionaADRIAN JANUSZ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCZYK2019-10-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ALEKSANDER2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWRĘŻEL2019-10-31 do dziś
2. ImionaPIOTR EUGENIUSZ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-31 do dziś
21. NazwiskoORMANIEC2019-10-31 do dziś
2. ImionaMARIAN2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-31 do dziś
31. NazwiskoWRĘŻEL2019-10-31 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ARTUR2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2019-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy111 05 Z PRODUKCJA PIWA2019-10-31 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-31 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-10-31 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-10-31 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów