„BEAUTYEUROPE.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

Stan na dzień 2020-05-30 godz. 08:22:55
Numer KRS: 0000811723
Numer REGON: 384783970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-01-30
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/24141/19/112]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BEAUTYEUROPE.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”2020-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIA GÓRA gmina JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2019-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica UL. SKOWRONKÓW nr domu 10 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWWW.BEAUTYEUROPE.EU2020-01-30 do dziś
4. Adres strony internetowejF.SKRZYPIEC@BEAUTYEUROPE.EU2020-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.10.2019R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW SZOCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, REP. A NUMER 6934/2019.2019-10-31 do dziś
204.12.2019R. NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW SZOCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, REP. A NUMER 8130/2019, - ZMIENIONO § 2, § 7, § 8, § 11 I § 15 UMOWY SPÓŁKI.2020-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZYPIEC2019-10-31 do dziś
2. ImionaFILIP2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-10-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.750,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.500,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.750,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEAUTYEUROPE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3846213392019-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000808299 2019-10-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMODZIELNA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEAUTYEUROPE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3846213392019-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000808299 2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2019-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-31 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-31 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-10-31 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-10-31 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-10-31 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-10-31 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-10-31 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-10-31 do dziś
932 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów