Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-10-31
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/35113/19/29]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCLEVER GRAPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ZWYCIĘSKA nr domu 20A nr lokalu 302 kod pocztowy 53-033 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.2019 R., NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK - MAŃDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. GWIAŹDZISTA 64 LOK. 28/1, REP. A NR 11939/2019.2019-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROKOWSKI2019-10-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2019-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARABANOWICZ2019-10-31 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ADRIAN2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2019-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINVEST RST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0224194662019-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000510721 2019-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1400 (JEDEN TYSIĄC CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2019-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW POWOŁYWANYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI MAJĄTKOWYMI O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI MAJĄTKOWYMI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ KONIECZNE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE; C) DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPRAWACH O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROKOWSKI2019-10-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2019-10-31 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-10-31 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2019-10-31 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-10-31 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-10-31 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-10-31 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-31 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-10-31 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów