ASI SUMMIT ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000811634
Numer REGON: 384763921
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-04-23
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/11354/20/592]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASI SUMMIT ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KĄCIK nr domu 4 kod pocztowy 30-549 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.02.2018 R., REP. A NR 4014/2018, NOTARIUSZ NINA MIZIOŁEK-GABRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. 27.05.2019 R., REP. A NR 9981/2019, NOTARIUSZ NINA MIZIOŁEK-GABRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ I PRZYJĘTO NOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI.2019-10-31 do dziś
212.03.2020, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ CHOCHOŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 3635/2020 - PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY2020-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUMMIT ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3682971762019-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000695612 2019-10-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOMAD MANAGEMENT GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG2020-04-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2020-04-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6.000,00 ZŁ2020-04-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego6.000,00 ZŁ2020-04-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA - SUMMIT ALFA SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SAMODZIELNIE2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUMMIT ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3682971762019-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000695612 2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów