Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-03-25
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/4245/20/777]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaUNIFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT2019-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT ulica UL. JANA Z KOLNA nr domu 35 kod pocztowy 81-859 poczta SOPOT kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.2019 R.2019-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMUŚ2020-01-23 do dziś
2. ImionaLUCYNA2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 ZŁ2020-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENTAS2020-03-25 do dziś
2. ImionaKAMIL TADEUSZ2020-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ2020-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMUŚ2020-01-23 do dziś
2. ImionaLUCYNA2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLENTAS2020-01-23 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-23 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-01-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy195 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2019-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2019-10-31 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-10-31 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-10-31 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-10-31 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-10-31 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-10-31 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-10-31 do dziś
895 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów