MEDICAL SERVICES CONEXIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-04-03 godz. 20:33:32
Numer KRS: 0000811561
Numer REGON: 384747833
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-11-29
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/33959/19/385]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMEDICAL SERVICES CONEXIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2019-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. PANEWNICKA nr domu 24 nr lokalu 1 kod pocztowy 40-709 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ SPORZADZONA DNIA 20.09.2019 R. W KATOWICACH PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM KURZEJĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CHORZOWIE PRZY UL. DABROWSKIEGO 58, REP. A NR 6330/20192019-10-31 do dziś
213.11.2019R., REPERTORIUM A NR 7652/2019, NOTARIUSZ WOJCIECH KURZEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE ZMIENIONO: § 6 UST. 2, § 7, § 8, § 10 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2019-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCONEXIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2415069802019-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000347125 2019-10-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej49.000,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego49.000,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego49.000,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCONEXIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2414800972019-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000347552 2019-10-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIEBL2019-11-29 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN PETER2019-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-11-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-11-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-11-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-11-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2019-11-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA: CONEXIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCONEXIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2414800972019-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000347552 2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2019-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2019-10-31 do dziś
286 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2019-10-31 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2019-10-31 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-31 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-10-31 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-10-31 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-31 do dziś
847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-31 do dziś
947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów