Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-02-14
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/9344/20/832]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKALWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat SZCZYCIEŃSKI gmina PASYM miejscowość PASYM2020-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość PASYM ulica UL. POLNA nr domu 83 kod pocztowy 12-130 poczta PASYM kraj POLSKA 2020-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.10.20192019-10-31 do dziś
218.12.2019, REP. A NR 17379/2019, NOTARIUSZ ROBERT KUSKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA RENATA IZDEBSKA - SKWARA ROBERT KUSKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. PAŃSKA 96/33, 00-837 WARSZAWA ZMIENIONO AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE WSZYSTKICH JEGO ZAPISÓW I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TEKSTEM JEDNOLITYM AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2020-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiSPÓŁKA ZAMIESZCZA SWOJE OGŁOSZENIA W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM, PRASIE O ZASIĘGU LOKALNYM2020-02-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ENERGOPOL-WARSZAWA” SPÓŁKA AKCYJNA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0121048422019-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000039913 2019-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały72.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200.000,00 ZŁ2020-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7200000,00 ZŁ2020-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport17150000,00 ZŁ2020-02-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB 2 (DWAJ) PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERPAK2019-10-31 do dziś
2. ImionaMARIOLA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFITAS2019-10-31 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-10-31 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-10-31 do dziś
356 29 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-10-31 do dziś
455 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2019-10-31 do dziś
593 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2019-10-31 do dziś
693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-10-31 do dziś
756 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-02-14 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-02-14 do dziś
956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów