FUNDACJA LOESJE POLSKA

Stan na dzień 2020-08-14 godz. 17:37:35
Numer KRS: 0000811527
Numer REGON: 384766351
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-10-31
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/61493/19/637]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-10-31 do dziś
3. NazwaFUNDACJA LOESJE POLSKA2019-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA KICKIEGO nr domu 4A nr lokalu 44 kod pocztowy 04-369 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLOESJE@LOESJE.PL2019-10-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LOESJE.PL2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.09.2019 R., 10.10.2019 R. - ZMIANA § 8 PKT 5 I 6, § 17 PKT 6, § 19, USUNIĘCIE § 4 PKT 1, § 25 PKT 102019-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PREZYDENT M. ST. WARSZAWY2019-10-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. 2. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYBURSKA2019-10-31 do dziś
2. ImionaPAULINA NATALIA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWAROWSKA2019-10-31 do dziś
2. ImionaMARTA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIEŃ2019-10-31 do dziś
2. ImionaWANDA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWICZ2019-10-31 do dziś
2. ImionaKAMILA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMEK2019-10-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANTONINA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYCZKOWSKI2019-10-31 do dziś
2. ImionaKAROL LESZEK2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBA2019-10-31 do dziś
2. ImionaEMILIA ANNA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-31 do dziś
247 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-31 do dziś
347 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-31 do dziś
447 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-31 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-10-31 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-10-31 do dziś
751 22 Z TRANSPORT KOSMICZNY2019-10-31 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-10-31 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiA) POPULARYZOWANIE, PROMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z DZIEDZINY KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI; B) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH; C) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU; D) WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, W TYM DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, INFORMACYJNEJ, KULTURALNEJ, EDUKACYJNEJ I NAUKOWEJ NA RZECZ ROZWOJU POSTAW DEMOKRATYCZNYCH, TOLERANCJI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO KULTURY, DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO, WYRÓWNANIA SZANS; E) DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, INICJOWANIE I ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI; F) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, BADANIE LOKALNEJ HISTORII I KULTURY, REWITALIZACJA; G) PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; H) WSPIERANIE ARTYSTÓW I SZEROKO POJĘTEJ DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ; I) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE ORGANIZACJE REALIZUJĄCE CELE ZBIEŻNE Z CELAMI FUNDACJI; J) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO OSOBY, GRUPY OSÓB, WSPÓLNOTY I SPOŁECZNOŚCI, NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ A REALIZUJĄCE CELE ZBIEŻNE Z CELAMI FUNDACJI; K) WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA, ZWŁASZCZA PROFILAKTYKI HIV/AIDS I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ; L) PROMOCJA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI.2019-10-31 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów