Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-10-31
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/29375/19/236]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2019-10-31 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE HER WAVE2019-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. 3 MAJA nr domu 49C nr lokalu 6 kod pocztowy 61-728 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.10.2019 R.2019-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA POZNANIA2019-10-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONYCH JEST TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKĄPSKA2019-10-31 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARSKA WOJSZWIŁŁO2019-10-31 do dziś
2. ImionaDANUTA BARBARA JANINA TERESA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKABZA2019-10-31 do dziś
2. ImionaJAGODA JOANNA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKABZA2019-10-31 do dziś
2. ImionaMARTYNA ZOFIA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBICKA2019-10-31 do dziś
2. ImionaANNA HELENA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASZEK2019-10-31 do dziś
2. ImionaJAGODA MARIA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-10-31 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-10-31 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-10-31 do dziś
478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-10-31 do dziś
558 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-10-31 do dziś
672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2019-10-31 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2019-10-31 do dziś
878 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-10-31 do dziś
978 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO-KULTURALNA, SPOŁECZNA I EDUKACYJNA KOBIET, W SZCZEGÓLNOŚCI: A) DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU I ZMIANY ŚWIADOMOŚCI KOBIET CELEM ICH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, B) DZIAŁANIE NA RZECZ POBUDZANIA ASPIRACJI ZAWODOWYCH KOBIET, C) PROMOWANIE I WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET, D) POMOC KOBIETOM W ZDOBYWANIU WIEDZY I KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI KSZTAŁCENIE KOBIET CELEM POSZERZENIA ICH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W RAMACH ZAJMOWANYCH PRZEZ NIE STANOWISK, A TAKŻE STANOWISK DOCELOWYCH, E) WSPIERANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH KOBIETOM CZYNNY UDZIAŁ W ŻYCIU ZAWODOWYM, F) PROMOWANIE SZEROKO ROZUMIANEJ RÓŻNORODNOŚCI W ŻYCIU ZAWODOWYM.2019-10-31 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów