Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-10-31
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/7347/19/919]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-10-31 do dziś
3. NazwaFUNDACJA EDU START2019-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat NAKIELSKI gmina SZUBIN miejscowość ZAMOŚĆ2019-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAMOŚĆ ulica UL. ŚWIERKOWA nr domu 40 kod pocztowy 89-200 poczta SZUBIN kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.08.2019 R., 12.09.2019 R. ZMIANA § 232019-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER EDUKACJI NARODOWEJ, STAROSTA POWIATU NAKIELSKIEGO2019-10-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYNAKIEWICZ2019-10-31 do dziś
2. ImionaRYSZARD2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHORĄŻYCZEWSKA2019-10-31 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-31 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-10-31 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-10-31 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-10-31 do dziś
556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-10-31 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-10-31 do dziś
758 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2019-10-31 do dziś
888 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2019-10-31 do dziś
988 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST INICJOWANIE, WSPIERANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ W OBSZARZE OŚWIATY I WYCHOWANIA, OPIEKI I POMOCY SPOŁECZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, ROZWOJU GOSPODARKI I OCHRONY ŚRODOWISKA POLEGAJĄCE NA: 1. WZBUDZANIU INICJATYW W ZAKRESIE PROPAGOWANIA USTAWICZNEJ NAUKI NA RÓŻNYCH ETAPACH KSZTAŁCENIA 2. POPULARYZACJI WIEDZY O HISTORII I OCHRONA DÓBR KULTURY 3. WSPIERANIU EDUKACJI NA TERENACH WIEJSKICH I MIEJSKICH 4. ORGANIZOWANIU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 5. PODEJMOWANIE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIU WYKLUCZENIU SPOŁECZNEGO, ZAWODOWEMU, EDUKACYJNEMU, ZDROWOTNEMU I WE WSZYSTKICH SFERACH ŻYCIA LUDZKIEGO MIESZKAŃCÓW MIAST I WSI, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I SENIORÓW 6. PODEJMOWANIU DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, EDUKACYJNEJ I ZDROWOTNEJ 7. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, W TYM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 8. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH 9. PROMOWANIE IDEI WOLONTARIATU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 10. DZIAŁANIE NA RZECZ POPRAWY STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW MIAST I WSI, SZCZEGÓLNIE DZIECI I SENIORÓW 11. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA RATOWNICTWO I OCHRONĘ LUDNOŚCI 12. PODEJMOWANIU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 13. PODEJMOWANIU DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁĘCZNEJ INWALIDÓW, OSÓB WYKLUCZONYCH BĄDŹ ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I ICH NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA 14. PODEJMOWANIU DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU2019-10-31 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów