Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-10-31
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/25586/19/876]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSAWO GRUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość ZGIERZ2019-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ZGIERZ ulica UL. ANDRZEJA STRUGA nr domu 43 kod pocztowy 95-100 poczta ZGIERZ kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.05.2019 R., NOTARIUSZ MYŁYK - KUZDAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGIERZU, REP. A NR 1212/20192019-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĘDKOWSKI2019-10-31 do dziś
2. ImionaMARCIN KRZYSZTOF2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAŁAPSKI2019-10-31 do dziś
2. ImionaJAKUB MAREK2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAŁAPSKI2019-10-31 do dziś
2. ImionaMARCIN SZYMON2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE, CHYBA ŻE Z UDZIELONEJ PROKURY WYNIKA INACZEJ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU KWOTY PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000,00 ZŁ WARTOŚCI ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĘDKOWSKI2019-10-31 do dziś
2. ImionaMARCIN KRZYSZTOF2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAŁAPSKI2019-10-31 do dziś
2. ImionaMARCIN SZYMON2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAŁAPSKI2019-10-31 do dziś
2. ImionaJAKUB MAREK2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2019-10-31 do dziś
238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-10-31 do dziś
338 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2019-10-31 do dziś
438 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2019-10-31 do dziś
539 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2019-10-31 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-10-31 do dziś
746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2019-10-31 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-10-31 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów