REMONT JACKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-08-14 godz. 17:37:35
Numer KRS: 0000811463
Numer REGON: 384752716
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-10-31
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/20964/19/481]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaREMONT JACKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KAMIEŃSKI gmina MIĘDZYZDROJE miejscowość WAPNICA2019-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WAPNICA ulica UL. TURKUSOWA nr domu 18 kod pocztowy 72-500 poczta MIĘDZYZDROJE kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116 PAŹDZIERNIKA 2019 R., NOTARIUSZ MARCIN POĆWIARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU, REP. A NR 6996/2019.2019-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKIEWICZ2019-10-31 do dziś
2. ImionaTYBERIUSZ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONOW2019-10-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF LEON2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-10-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.356.788,19 ZŁ2019-10-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.356.788,19 ZŁ2019-10-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego0 PLN2019-10-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ TYBERIUSZ JACKIEWICZ.2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKIEWICZ2019-10-31 do dziś
2. ImionaTYBERIUSZ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-10-31 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-10-31 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-10-31 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2019-10-31 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2019-10-31 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2019-10-31 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2019-10-31 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-10-31 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów