Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-10-30
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/20922/19/395]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCYBERNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. BARTNICZA nr domu 32 nr lokalu 6 kod pocztowy 71-487 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2019 R., REP. A NR 1220/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY SŁAWOMIR SZAPIACZAN ZASTĘPCA NOTARIUSZA KAROLINY NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2019-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2019-10-30 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MACIEJ2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200,00 ZŁ.2019-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZICKI2019-10-30 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ.2019-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄKOWSKA2019-10-30 do dziś
2. ImionaANGELIKA INGA2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ.2019-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCIEMBA2019-10-30 do dziś
2. ImionaROBERT ŁUKASZ2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ.2019-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2019-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2019-10-30 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MACIEJ2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBĄKOWSKA2019-10-30 do dziś
2. ImionaANGELIKA INGA2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2019-10-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2019-10-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-10-30 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-10-30 do dziś
374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2019-10-30 do dziś
485 EDUKACJA2019-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów