GRUPA 3 DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLASTCARD SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000811418
Numer REGON: 122757467
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-10-31
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/30646/19/345]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 122757467 NIP 67723729402019-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA 3 DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLASTCARD SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. BALICKA nr domu 100 kod pocztowy 30-149 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.10.2019,NOTARIUSZ WOJCIECH SZKADŁUBOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE REP.A NR 6790/20192019-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-10-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ PLASTCARD TRADE GRUPA 3 DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DAWNIEJ PLASTCARD TRADE JASONEK SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ ZGODNIE Z ART. 551 K.S.H. I NASTĘPNE. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ PLASTCARD TRADE GRUPA 3 DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2019R;ZOSTAŁA ZAPROKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA SZKADŁUBOWICZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE DO REP. A NR 6790/20192019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPLASTCARD TRADE GRUPA 3 DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2019-10-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-10-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000445182 2019-10-31 do dziś
5. Numer REGON1227574672019-10-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA 3 DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3514241592019-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000534148 2019-10-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-10-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA 3 DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1232233022019-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000525504 2019-10-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA 3 DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1232233022019-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000525504 2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2019-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy117 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2019-10-31 do dziś
217 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2019-10-31 do dziś
318 11 Z DRUKOWANIE GAZET2019-10-31 do dziś
418 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2019-10-31 do dziś
518 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2019-10-31 do dziś
618 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2019-10-31 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-10-31 do dziś
822 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2019-10-31 do dziś
922 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów