Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-10-31
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/31541/19/310]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2019-10-31 do dziś
3. Nazwa„STOWARZYSZENIE FEDERACJI GROUP ZAWODOWYCH”2019-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚW. ANTONIEGO nr domu 9 kod pocztowy 50-073 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.12.2018 R.2019-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA WROCŁAWIA2019-10-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNAREK2019-10-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KRZYSZTOF2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELECKA2019-10-31 do dziś
2. ImionaADRIANNA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZAK2019-10-31 do dziś
2. ImionaCZESŁAW MAREK2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZAK2019-10-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTOCZNY2019-10-31 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PAWEŁ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRKA2019-10-31 do dziś
2. ImionaLUCJA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-10-31 do dziś
274 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-31 do dziś
385 60 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-10-31 do dziś
488 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-31 do dziś
590 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2019-10-31 do dziś
693 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiSTOWARZYSZENIE DZIAŁA W CELU: A) DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ B) DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-TECHNICZNEJ C) DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE EDUKACJI ZAWODOWEJ, W TYM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH D) DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, PROMOWANIA ZWYCZAJÓW ZAWODOWYCH E) DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU F) DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA G) DZIAŁALNOŚCI DOBROCZYNNEJ H) DZIAŁALNOŚCI DOTYCZĄCEJ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ I) DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ INWALIDÓW J) REPREZENTOWANIA INTERESÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH CZŁONKÓW, ŁĄCZNIE I INDYWIDUALNIE, W TYM RÓWNIEŻ WOBEC ORGANÓW WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ, ORGANIZACJI , IZB, OSÓB PRYWATNYCH K) WSPÓŁDZIAŁANIE Z OSOBAMI, ORGANIZACJAMI ORAZ STOWARZYSZENIAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI, KTÓRE MOGĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO REALIZACJI CELÓW STOWARZYSZENIA L) TWORZENIA I UMACNIANIA ZWIĄZKÓW POMIĘDZY CZŁONKAMI M) ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY, DORADZTWA PERSONALNEGO LUB POŚREDNICTWA ZAWODOWEGO, W ZAKRESIE W JAKIM ZBIEŻNE JEST TO Z POZOSTAŁYMI CELAMI STOWARZYSZENIA.2019-10-31 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów