FUNDACJA DYNAMICZNEGO ROZWOJU GOSPODARKI

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000811385
Numer REGON: 384783007
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-03-23
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/6286/20/604]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-10-31 do dziś
3. NazwaFUNDACJA DYNAMICZNEGO ROZWOJU GOSPODARKI2019-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SZCZĘŚLIWA nr domu 33 nr lokalu 2.B.09 kod pocztowy 53-445 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.07.2019 R., 22.10.2019 R. - UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU.2019-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII2019-10-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2019-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST MINIMUM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO LUB PREZES W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTABROWSKI2020-03-23 do dziś
2. ImionaŁUKASZ FELIKS2020-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-03-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIO2019-10-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ JÓZEF2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2019-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIJAŁKOWSKI2019-10-31 do dziś
2. ImionaDAMIAN ŁUKASZ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWOLIŃSKI2019-10-31 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPCZYŃSKI2019-10-31 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MIECZYSŁAW2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŃCIO2019-10-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH TADEUSZ2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-10-31 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-10-31 do dziś
359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2019-10-31 do dziś
459 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2019-10-31 do dziś
559 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2019-10-31 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-10-31 do dziś
785 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2019-10-31 do dziś
885 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2019-10-31 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiWSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE: -EDUKACJI, -WSPIERANIA TALENTU, -POMOCY W ROZWOJU KARIERY UZDOLNIONYCH, -WSPIERANIA POSTĘPU TECHNOLOGICZNEGO I INNOWACJI, -TWORZENIA PRODUKTÓW KOMERCYJNYCH, -PROMOCJI POLSKICH PRODUKTÓW I MAREK NA ARENIE KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ, -KREOWANIA ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ ROLI POLSKICH PRODUKTÓW I MAREK W GOSPODARCE.2019-10-31 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów