VICTORINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-05-23 godz. 03:32:44
Numer KRS: 0000811368
Numer REGON: 384732197
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-10-29
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/17116/19/360]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVICTORINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNÓW gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW2019-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNÓW ulica UL. KLIKOWSKA nr domu 118B kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2019-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.10.2019 R.2019-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVICTORINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3839516262019-10-29 do dziś
4. Numer KRS0000796430 2019-10-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIEK2019-10-29 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-10-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100.000,00 ZŁ2019-10-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁ2019-10-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2019-10-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVICTORINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3839516262019-10-29 do dziś
4. Numer KRS0000796430 2019-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2019-10-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2019-10-29 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2019-10-29 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-10-29 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-10-29 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-10-29 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-10-29 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2019-10-29 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-10-29 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów