Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-10-30
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/60151/19/177]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-10-30 do dziś
3. NazwaFUNDACJA WSPIERANIA DIALOGU „ROZMAWIAJMY”2019-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PRYMASA AUGUSTA HLONDA nr domu 4F nr lokalu 16 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.05.2019 R. - DATA SPORZĄDZENIA STATUTU 08.10.2019 R. - ZMIANY: §8, §9.1 LITERA E2019-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DS. RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, PREZYDENT M. ST. WARSZAWY2019-10-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2019-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2019-10-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIEJA GRABOWSKA2019-10-30 do dziś
2. ImionaIWONA MARIA2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-10-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-10-30 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-10-30 do dziś
369 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2019-10-30 do dziś
458 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2019-10-30 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM I MISJĄ FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO - PROMOCYJNA W ZAKRESIE WSPIERANIA I POPULARYZOWANIA IDEI SZEROKO ROZUMIANEGO DIALOGU, UKIERUNKOWANEGO NA INTEGRACJĘ I BUDOWANIE WSPÓLNOT, KRZEWIENIU TOLERANCJI, ZAPOBIEGANIU WYKLUCZENIU. FUNDACJA W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI KIERUJE SIĘ WARTOŚCIAMI EUROPEJSKIMI.2019-10-30 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów