Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-10-30
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/16932/19/135]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKRZYŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-10-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat SUSKI gmina STRYSZAWA miejscowość KRZESZÓW2019-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KRZESZÓW nr domu 99C kod pocztowy 34-206 poczta KRZESZÓW kraj POLSKA 2019-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.10.2019 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ BIES, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTACH, REPERTORIUM A NR 4153/20192019-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-10-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆWIERTNIA2019-10-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZESIŃSKI2019-10-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI: A) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE WE WSZELKICH CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH O WARTOŚCI DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), B) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM WE WSZELKICH CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).2019-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆWIERTNIA2019-10-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZESIŃSKI2019-10-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-10-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-30 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-30 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-10-30 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-10-30 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-10-30 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-10-30 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-10-30 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-10-30 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów