Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-11-22
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/22858/19/805]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-11-22 do dziś
3. NazwaFUNDACJA FUTURAE2019-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2019-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA nr domu 40 nr lokalu 1 kod pocztowy 90-135 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2019-11-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejFUNDACJA@FUTURAE.ORG.PL2019-11-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.FUTURAE.ORG.PL2019-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.09.20192019-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, PREZYDENT MIASTA ŁODZI2019-11-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2019-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SKŁADAĆ MOŻE PREZES ZARZĄDU.2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOŃSKA2019-11-22 do dziś
2. ImionaKAROLINA KATARZYNA2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-11-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-22 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-11-22 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-22 do dziś
488 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-22 do dziś
590 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2019-11-22 do dziś
690 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2019-11-22 do dziś
790 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2019-11-22 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1.PROMOWANIE WARTOŚCI EUROPEJSKICH; 2.ŚWIADCZENIE POMOCY FINANSOWEJ I RZECZOWEJ SKIEROWANEJ DO DZIECI, OSÓB NIEZAMOŻNYCH, SAMOTNYCH, BEZDOMNYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 3.WSPIERANIE DZIAŁAŃ DOMÓW DZIECKA, DOMÓW STARCÓW, HOSPICJÓW, OŚRODKÓW REHABILITACYJNYCH; 4.PROWADZENIE DOMÓW I OŚRODKÓW POMOCY OSOBOM SAMOTNYM, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I ŻYCIOWEJ; 5.WSPIERANIE FINANSOWE I RZECZOWE RODZIN WIELODZIETNYCH I OSÓB SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECI; 6.DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 7.POMOC FINANSOWA I RZECZOWA OFIAROM KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH; 8.DZIAŁANIA NA RZECZ NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY, WYCHOWANIA; 9.DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY; 10.DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO; 11.WSPIERANIE I PROWADZENIE PRAC NAUKOWYCH I BADAWCZYCH.2019-11-22 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów