Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-07-05
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/6108/19/763]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVERGO-AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2019-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. CIESZYŃSKA nr domu 367 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2019-07-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@VERGO-AUTOMATION.COM2019-07-05 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.VERGO-AUTOMATION.COM2019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.06.2019R., REPERTORIUM A NUMER 2440/2019, PAWEŁ GWOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. A. MICKIEWICZA 19/62019-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDANIK2019-07-05 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN ROBERT2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00 ZŁ2019-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGODZIŃSKI2019-07-05 do dziś
2. ImionaDAMIAN KRZYSZTOF2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00 ZŁ2019-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZYŃSKI2019-07-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARCIN2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00 ZŁ2019-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOCZEK2019-07-05 do dziś
2. ImionaTADEUSZ MARIAN2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00 ZŁ2019-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, B) PROKURENT SAMOISTNY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, C) PROKURENT ŁĄCZNY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU, D) PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI.2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDANIK2019-07-05 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN ROBERT2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGODZIŃSKI2019-07-05 do dziś
2. ImionaDAMIAN KRZYSZTOF2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZYŃSKI2019-07-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARCIN2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOCZEK2019-07-05 do dziś
2. ImionaTADEUSZ MARIAN2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-07-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-07-05 do dziś
233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-07-05 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-07-05 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-07-05 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-07-05 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-07-05 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2019-07-05 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-07-05 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów