ŚLIMAK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ PRODUKCJA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-11-08 godz. 23:41:13
Numer KRS: 0000793832

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-09-11
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/29401/19/486]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaŚLIMAK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ PRODUKCJA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina HALINÓW miejscowość JÓZEFIN2019-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość JÓZEFIN ulica UL. ZGODY nr domu 6 kod pocztowy 05-074 poczta HALINÓW kraj POLSKA 2019-07-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRAFALLIZUN@GMAIL.COM2019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DATA ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI: 20-03-2019, PIOTR SKOWORODKO, NOTARIUSZ PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY WSPÓLNEJ 25, REPERTORIUM A NR 2676/20192019-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIMAK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3834447112019-07-05 do dziś
4. Numer KRS0000787858 2019-07-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIZUN2019-07-05 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JACEK2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-07-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-07-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej990,00 ZŁ2019-07-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego990,00 ZŁ2019-07-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego990,00 ZŁ2019-07-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA POD FIRMĄ ŚLIMAK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE ZARZĄD W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIMAK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3834447112019-07-05 do dziś
4. Numer KRS0000787858 2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-07-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2019-07-05 do dziś
210 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2019-07-05 do dziś
310 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2019-07-05 do dziś
410 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2019-07-05 do dziś
510 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2019-07-05 do dziś
610 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2019-07-05 do dziś
710 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2019-07-05 do dziś
810 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2019-07-05 do dziś
910 52 Z PRODUKCJA LODÓW2019-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów