PIPING CONSTRUCTION CONSULTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-11-08 godz. 23:41:13
Numer KRS: 0000793782

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-07-05
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/19525/19/826]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPIPING CONSTRUCTION CONSULTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat JAWORZNO gmina JAWORZNO miejscowość JAWORZNO2019-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWORZNO ulica UL. KATOWICKA nr domu 35A kod pocztowy 43-600 poczta JAWORZNO kraj POLSKA 2019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REPERTORIUM A NR 7012/2019 Z DNIA 14.06.2019 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ AGNIESZKA DYSZLEWSKA-TARNAWSKA UL. FRACUSKA 57, 40-028 KATOWICE2019-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOCEK2019-07-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARIAN2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-07-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50002019-07-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5002019-07-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5002019-07-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLĄZAK2019-07-05 do dziś
2. ImionaMARCIN MICHAŁ2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50002019-07-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5002019-07-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5002019-07-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIPING CONSTRUCTION CONSULTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2434296632019-07-05 do dziś
4. Numer KRS0000488100 2019-07-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ . PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANA JEST ZGODA KOMANDYTARIUSZY2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIPING CONSTRUCTION CONSULTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2434296632019-07-05 do dziś
4. Numer KRS0000488100 2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2019-07-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2019-07-05 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-07-05 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-07-05 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-07-05 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2019-07-05 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-07-05 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-07-05 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-07-05 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów