KREOLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000793686
Numer REGON: 383815171
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-11-25
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/10213/19/761]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKREOLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2019-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. GLINIANA nr domu 2 kod pocztowy 15-068 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2019-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.07.2019 R.2019-07-04 do dziś
225.10.2019 R. W KN MAŁGORZATY JAWORSKIEJ-KONDRUSIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 3238/2019 ZMIENIONO §4, §9, §13, §162019-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIŻEWSKI2019-07-04 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750 (TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2019-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIŻEWSKA2019-11-25 do dziś
2. ImionaDOROTA2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2019-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIŻEWSKI2019-07-04 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2019-07-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-07-04 do dziś
262 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-07-04 do dziś
374 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-07-04 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-11-25 do dziś
558 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2019-11-25 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-11-25 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-11-25 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów