Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-07-04
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/4250/19/119]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSOBCZYK INWESTYCJE SPÓŁKA JAWNA2019-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MYSZKOWSKI gmina MYSZKÓW miejscowość MYSZKÓW2019-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość MYSZKÓW ulica UL. KOŚCIUSZKI nr domu 8 kod pocztowy 42-300 poczta MYSZKÓW kraj POLSKA 2019-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.06.2019R.2019-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYK2019-07-04 do dziś
2. ImionaROMAN ZBIGNIEW2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYK2019-07-04 do dziś
2. ImionaSILVIA ANNA2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYK PLUTA2019-07-04 do dziś
2. ImionaJUSTINE2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-07-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-04 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYK MATYSEK2019-07-04 do dziś
2. ImionaDARIA JULIA2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-07-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2019-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYK2019-07-04 do dziś
2. ImionaROMAN ZBIGNIEW2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYK2019-07-04 do dziś
2. ImionaSILVIA ANNA2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYK PLUTA2019-07-04 do dziś
2. ImionaJUSTINE2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYK MATYSEK2019-07-04 do dziś
2. ImionaDARIA JULIA2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPLUTA2019-07-04 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-07-04 do dziś
21. NazwiskoMATYSEK2019-07-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-07-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-07-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-07-04 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-07-04 do dziś
377 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2019-07-04 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-07-04 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-07-04 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-07-04 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-07-04 do dziś
855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-07-04 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów