Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-07-05
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/11434/19/77]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-07-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100229099 NIP 73220583972019-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNORDHORN J.M.STASIAK SPÓŁKA JAWNA2019-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI miejscowość ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI2019-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI ulica UL. ZGIERSKA nr domu 49 kod pocztowy 95-070 poczta ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI kraj POLSKA 2019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 26.04.2019 R.2019-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-07-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NORDHORN SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZ SIEDZIBĄ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Z DNIA 26.04.2019 R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA NORDHORN SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W NORDHORN J.M. STASIAK SPÓŁKĘ JAWNĄ, REPERTORIUM A NR 475/2019,NOTARIUSZ ROBERT WICIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM.2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaNORDHORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-07-05 do dziś
3. Numer w rejestrze0000261038 2019-07-05 do dziś
5. Numer REGON1002290992019-07-05 do dziś
6. Numer NIP73220583972019-07-05 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIAK2019-07-05 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PAWEŁ2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-07-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-07-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIAK2019-07-05 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-07-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-07-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIAK2019-07-05 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PAWEŁ2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIAK2019-07-05 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2019-07-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 31 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH2019-07-05 do dziś
246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2019-07-05 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-07-05 do dziś
414 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2019-07-05 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-07-05 do dziś
647 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2019-07-05 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-07-05 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-07-05 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów