Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-07-05
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/48149/19/618]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2019-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNCBR INVESTMENT FUND ASI SPÓŁKA AKCYJNA2019-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 47A kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.09.2018 R; NOTARIUSZ EWA BRUDNICKA-BANASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL.NOWOGRODZKIEJ 10 LOK.9, REP.A NR 6055/2018 01.03.2019 R; NOTARIUSZ MARIA BRUDNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 10 LOK.9, REP.A NR 869/2019 ZMIENIONO: PREAMBUŁĘ STATUTU, NAZWĘ ROZDZIAŁU III STATUTU, §1 UST. 1 I UST.2, § 5 UST. 1, §6, §14 UST. 4, §17 UST. 2, §26 DODANO: §6A, §6B WYKREŚLONO: §7 UST. 7, §28 PKT. 20 11.06.2019 R; NOTARIUSZ MARIA BRUDNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL.NOWOGRODZKIEJ 10 LOK.9, REP.A NR 2794/2019, ZMIENIONO: §6A UST. 4-11, §6B UST.4-5 I UST. 7, §15 UST.1 PKT 5 DODANO: §6B UST.92019-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-05 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2019-07-05 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2019-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1410324042019-07-05 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2019-07-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2019-07-05 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego75000,00 ZŁ2019-07-05 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002019-07-05 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2019-07-05 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2019-07-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002019-07-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-07-05 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2019-07-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIEC2019-07-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ZBIGNIEW2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2019-07-05 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW TOMASZ2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDIETL2019-07-05 do dziś
2. ImionaMAREK2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-05 do dziś
21. NazwiskoWINKOWSKI2019-07-05 do dziś
2. ImionaMAREK BRONISŁAW2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-05 do dziś
31. NazwiskoSÓJKA2019-07-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2019-07-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów